top of page
211118_ECLLYC_INFOGRAFÍA_PWC_FONDO MÓVIL_Mesa de trabajo 1 copia.jpg

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze produkcji roślinnej

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskich strategii dotyczących środowiska i żywności wyznaczono ambitne cele w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami, w realizacji których sektor rolnictwa i systemy zrównoważonego rozwoju, takie jak rolnictwo konserwujące, będą odgrywać kluczową rolę.
Rolnictwo konserwujące to system produkcji rolnej, który oferuje wiele korzyści środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Może przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności, a także celów szczegółowych określonych przez Komisję Europejską dla nowej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki i neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku obejmuje przejście na zrównoważony system żywnościowy, który może przynieść korzyści środowiskowe, zdrowotne i społeczne, a także oferować bardziej sprawiedliwe warunki gospodarcze.

WPR 2023-2027

Wspólna polityka rolna będzie miała kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia przyszłości rolnictwa i leśnictwa poprzez zapewnienie rolnikom w Europie zrównoważonej przyszłości, udzielanie bardziej ukierunkowanego wsparcia mniejszym gospodarstwom rolnym oraz umożliwienie krajom UE większej elastyczności w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych. Rolnictwo i obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a nowa WPR będzie kluczowym narzędziem w realizacji celów strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności.

DUŻE PROJEKTY W ZAKRESIE ROLNICTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ROLA ROLNICTWA KONSERWUJĄCEGO W DANII, FRANCJI, NIEMCZECH, WŁOSZECH, POLSCE I HISZPANII

CA to system zrównoważonej produkcji rolnej obejmujący zestaw praktyk rolniczych dostosowanych do wymagań upraw i lokalnych warunków w danym regionie, którego techniki uprawy i gospodarowania chronią glebę przed erozją i degradacją, poprawiają jej jakość i bioróżnorodność oraz przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, wody i powietrza, przy jednoczesnej optymalizacji plonów

Zasady, na których opiera się CA

2.

Trwałe pokrycie roślinnością na powierzchni

3.

Płodozmian i/lub dywersyfikacja upraw

1.

Brak ingerencji w grunty orne podczas działań związanych z uprawą

2add63_0d9a763037044c87bb41ee870377fa25~mv2.gif

Znaczenie CA (sześć krajów)

Group 158.png
Group 148.png
Group 160.png
Group 165.png
Group 161.png
Group 159.png

Korzyści z CA

SZCZEGÓŁOWE CELE NOWEJ WPR KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA LATA 2023-2027

Group 143.png
Group 145.png

Wkład w bardziej dynamiczny rozwój obszarów wiejskich

Wkład społeczno-ekonomiczny

Działalność rolnicza związana z CA przynosi bezpośrednie i pośrednie korzyści ekonomiczne poprzez oszczędność czasu, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą. Stosując CA, rolnicy mają więcej czasu na inną działalność gospodarczą i społeczną w gospodarstwie i poza nim

Group 144.png
Group 146.png
Elementos para wix-34.png
Elementos para wix-33.png
Elementos para wix-31.png
Elementos para wix-32.png
Elementos para wix-35.png

POWIETRZE

WODA

GLEBA

BIORÓŻNORODNOŚĆ

ROLNICY

Udziały w PKB

Wkłady w zatrudnienie

Group 149.png
Group 151.png
Group 152.png
Group 150.png

CA jako instrument służący zwiększeniu dynamiki rozwoju obszarów wiejskich  oraz przeciwdziałaniu ich wyludniania się

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Group 170.png
Group 168.png
Group 169.png

Niezbędne narzędzia dla technik CA

Siewniki do siewu bezpośredniego

Siewniki bezorkowe są niezbędne, aby zapobiegać stratom węgla organicznego w glebie, które powstają w wyniku uprawy.

Zintegrowane zarządzanie chwastami

Wdrożenie CA poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Jest to możliwe dzięki zoptymalizowanemu stosowaniu środków ochrony roślin, w tym herbicydów.

Rola środka chwastobójczego na bazie glifosatu

Glifosat jest jednym z najczęściej stosowanych herbicydów ze względu na jego odpowiednie właściwości: skuteczne jednoprzebiegowe zwalczanie chwastów w szerokim spektrum chwastów i roślin okrywowych, profil środowiskowy, nieselektywność, opłacalność itp.

obecnej produkcji roślinnej można wiązać ze stosowaniem glifosatu

rolników w UE uważa, że nie ma opłacalnej alternatywy dla glifosatu

rolników w UE zrezygnowałoby z technik CA, gdyby nie glifosat

35%

38%

Ryzyko związane z brakiem dostępu do herbicydów (takich jak glifosat)

Należy zaznaczyć, że wyeliminowanie glifosatu spowoduje  wzrost kosztów dla rolnika – wzrost ten będzie zależał  od stosowanej substancji czynnej, jej dawki oraz rodzaju zwalczanych chwastów.

Wzrost kosztów

UDZIAŁ STOSOWANIA GLIFOSATU W DANII, FRANCJI, NIEMCZECH, WŁOSZECH, POLSCE I HISZPANII W ASPEKCIE MIKROEKONOMICZNYM (2021) – PKB

2add63_9e7fc64c1111404e90784723ade1953b_mv2.png
2add63_6e102284c2684976a1e611585a5acf81_mv2.png
2add63_73dae97be2f74cadb682af93841e17cd_mv2.png
2add63_9e7fc64c1111404e90784723ade1953b_mv2.png
2add63_6e102284c2684976a1e611585a5acf81_mv2.png
2add63_73dae97be2f74cadb682af93841e17cd_mv2.png
Elementos para wix-55.png
Group 167.png
Elementos para wix-56.png
Group 166.png

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Zrównoważony rozwój środowiska

Zrównoważony rozwój społeczny

Ekonomiczne

Środowiskowe

Społecznościowe

Środowiskowe

Społeczno-ekonomiczne

45%

Wyższe koszty przy stosowaniu chemicznych alternatyw dla glifosatu w CA

€2,680 mln

Zmniejszenie plonów bez stosowania glifosatu

€1,328 mln

udział bezpośredni

€1,469 mln

sektory powiązane i gospodarstwa domowe

€2,799 mln

całkowity udział

Group 10.png
Elementos para wix-56.png
Group 28.png

Rolnictwo konserwujące i narzędzia do jego wdrażania w Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Hiszpanii

€2,680m

Group 547.png
Group 549.png

Herbicydy w zintegrowanym zarządzaniu chwastami.

Zgodnie z regułami rolnictwa konserwującego zoptymalizowane ilości herbicydów stosowane są przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka zanieczyszczenia dalszych etapów uprawy.

Podstawowe narzędzia potrzebne do wdrożenia rolnictwa konserwującego obejmują siewniki bezorkowe i zintegrowane zarządzanie chwastami ze zoptymalizowanym stosowaniem herbicydów

bottom of page